ردیفزمان اجراکارفرماشرح کارهای اجرائینام و مکان پروژه

ارزش قرارداد

(دلار امریکا)$

درصد کار انجام شده
11384

شرکت پترو پایا


نصب تجهیزات مکانیکی( پایپینگ و تجهیزات)


پتروشیمی الفین نهم (عسلویه)


3/000/000

100 %


21384-1386

شرکت پلیمرآریا ساسول


نصب تجهیزات مکانیکی (پایپینگ و تجهیزات)


پتروشیمی الفین نهم (عسلویه)


9/600/000

100 %


31384-1387

شرکت تویو ژاپن از طرف مشارکتTIJD  کارفرمای اصلی شرکت پتروپارس


نصب تجهیزات مکانیکی (پایپینگ و تجهیزات و استراکچر)


پالایشگاه گازی فاز 6و7و8 پارس جنوبی (عسلویه ) پکیج 6


14/700/000

100 %


41386-1387

شرکت تویو ژاپن از طرف مشارکتTIJD


نصب تجهیزات مکانیکی (پایپینگ و تجهیزات و ستراکچر )


پالایشگاه گازی فاز 6و7و8 پارس جنوبی (عسلویه ) پکیج 7


 6/200/000


100 %


 1387

شرکت پلیمرآریا ساسول


خط صادرات C3+نصب تجهیزات مکانیکی ( پایپینگ و تجهیزات)


پتروشیمی الفین نهم (عسلویه)


500/000

100 %


61388

شرکت پلیمرآریا ساسول


نصب تجهیزات مکانیکی (پایپینگ و تجهیزات) خط لوله Flare


پتروشیمی الفین نهم (عسلویه)


500/000

100 %


71389

شرکت پلیمرآریا ساسول


اجرای پروژه های کوچک مهندسی نصب تجهیزات مکانیکی


پتروشیمی الفین نهم (عسلویه)


880/000

100 %


81389-1390

شرکت پلیمرآریا ساسول


تامین نیروی انسانی جهت نصب تجهیزات مکانیکی


پتروشیمی الفین نهم (عسلویه)


900/000100%
91389

شرکت پلیمرآریا ساسول


ساخت و نصب تانک هگزان


پتروشیمی الفین نهم (عسلویه)


700/000


100 %


101390

شرکت پلیمرآریا ساسول


ساخت و نصب تانک کروی


پتروشیمی الفین نهم (عسلویه)


 9/800/000


70%


دسته بندی: ---
بازدیدها: 709 نظرات: 0 نویسنده: مدیر