رديفپروژهشرحكارفرمازمان اجرا
پروژه هاي اسكلت فلزي
1نيروگاه قمنصب 1000 تن قطعات توربينشركت پيمانير1368-1369
2كارخانه نيشكرساخت 250 تن استراكچر پايپ رك شركت آذراب1374-1376
3پتروشيمي بندر امامساخت 800 تن استراكچر پايپ رك شركت پايساز1374-1376
4كارخانه فولاد خراسانساخت 500 تن استراكچر پايپ رك ماشين سازي پارس.1376-1377
5نيروگاه فارسساخت 350 تن استراكچر پايپ رك شركت مسبا1376-1377
6ساختمانهاي نوابساخت حمل و نصب 4500 تن اسكلت فلزيشركت تهران آباد سازو سازمان نوسازي شهر تهران1378- 1380    1375-1376
7ساختمانهاي صدا وسيماساخت حمل و نصب 4500 تن اسكلت فلزيصدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران1381-1382
پروژه هاي اجرايي
1نيروگاه منتظر قائمسيستم لوله كشي آتش نشانيشركت نصب نيرو1368-1369
2پتروشيمي بندر امامتكميل يونيت هاي  CF, Olephin, Vc, units. مجتمع پتروشيمي بندر امام خميني1368-1371
3نيروگاه شهيد رجاييسيستم لوله كشي گازشركت نصب نيرو1368-1369
4پالايشگاه اراكعمليات retube بويلرهاIHI & JGC شركتهاي 1371-1372
5پالايشگاه قطران اصفهاناجراي 120000اينچ قطر لوله كشي روزمينيشركت پالايش قطران1373-1375
6مجتمع پتروشيمي الفين نهم (عسلويه)اجراي 100000اينچ قطر لوله كشي زير زميني و روزمينيشركت پتروپايا1382-1383
7مجتمع پتروشيمي الفين نهم (عسلويه)اجراي  لوله كشي زير زميني و روزميني ونصب تجهيزاتشركت آريا ساسول1384-1386
8پالايشگاه گاز فازهاي 8و7و6 پارس جنوبياجراي  لوله كشي زير زميني و روزميني /نصب تجهيزات /رنگ/عايقToyo (TIJD JV)شركت1384-1387
پروژه هاي دودكش
1پالايشگاه اراكساخت ونصب اسپويلر هاي دودكشIHI  شركت 1371-1372
2پالايشگاه قطران اصفهانساخت ونصب دودكش70 متريشركت پالايش قطران1374
پروژه هاي داكت
1نيروگاه منتظر قائمساخت ونصب 200تن داكتشركت آذراب1376-1377
2نيروگاه شهيد رجاييساخت ونصب 400 تن داكتشركت آذراب1366-1367
3نيروگاه فارسساخت ونصب  400 تن داكتشركت آذراب1366-1367
پروژه هاي مختلف
1 نصب 500تن تانكشركت پايساز1368-1369
2 Extractor ساخت شركت اكس دانه1368-1369
3 Vessel نصبصنايع فلزي ايران1368-1369
4پل ميرداماد تهراننصب وجوشكاري اسكلت فلزيصنايع فلزي ايران1371-1372
5سالن رنگ پارس خودروساخت ونصب تجهيزات فلزيماشين سازي پارس1375-1376
پروژه هاي اسكلت فلزي
1نيروگاه قمنصب 1000 تن قطعات توربينشركت پيمانير1368-1369
2كارخانه نيشكرساخت 250 تن استراكچر پايپ رك شركت آذراب1374-1376
3پتروشيمي بندر امامساخت 800 تن استراكچر پايپ رك شركت پايساز1374-1376
4كارخانه فولاد خراسانساخت 500 تن استراكچر پايپ رك ماشين سازي پارس.1376-1377
5نيروگاه فارسساخت 350 تن استراكچر پايپ رك شركت مسبا1376-1377
6ساختمانهاي نوابساخت حمل و نصب 4500 تن اسكلت فلزيشركت تهران آباد سازو سازمان نوسازي شهر تهران1378- 1380    1375-1376
7ساختمانهاي صدا وسيماساخت حمل و نصب 4500 تن اسكلت فلزيصدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران1381-1382
پروژه هاي اجرايي
1نيروگاه منتظر قائمسيستم لوله كشي آتش نشانيشركت نصب نيرو1368-1369
2پتروشيمي بندر امامتكميل يونيت هاي  CF, Olephin, Vc, units. مجتمع پتروشيمي بندر امام خميني1368-1371
3نيروگاه شهيد رجاييسيستم لوله كشي گازشركت نصب نيرو1368-1369
4پالايشگاه اراكعمليات retube بويلرهاIHI & JGC شركتهاي 1371-1372
5پالايشگاه قطران اصفهاناجراي 120000اينچ قطر لوله كشي روزمينيشركت پالايش قطران1373-1375
6مجتمع پتروشيمي الفين نهم (عسلويه)اجراي 100000اينچ قطر لوله كشي زير زميني و روزمينيشركت پتروپايا1382-1383
7مجتمع پتروشيمي الفين نهم (عسلويه)اجراي  لوله كشي زير زميني و روزميني ونصب تجهيزاتشركت آريا ساسول1384-1386
8پالايشگاه گاز فازهاي 8و7و6 پارس جنوبياجراي  لوله كشي زير زميني و روزميني /نصب تجهيزات /رنگ/عايقToyo (TIJD JV)شركت1384-1387
پروژه هاي دودكش
1پالايشگاه اراكساخت ونصب اسپويلر هاي دودكشIHI  شركت 1371-1372
2پالايشگاه قطران اصفهانساخت ونصب دودكش70 متريشركت پالايش قطران1374
پروژه هاي داكت
1نيروگاه منتظر قائمساخت ونصب 200تن داكتشركت آذراب1376-1377
2نيروگاه شهيد رجاييساخت ونصب 400 تن داكتشركت آذراب1366-1367
3نيروگاه فارسساخت ونصب  400 تن داكتشركت آذراب1366-1367
پروژه هاي مختلف
1 نصب 500تن تانكشركت پايساز1368-1369
2 Extractor ساخت شركت اكس دانه1368-1369
3 Vessel نصبصنايع فلزي ايران1368-1369
4پل ميرداماد تهراننصب وجوشكاري اسكلت فلزيصنايع فلزي ايران1371-1372
5سالن رنگ پارس خودروساخت ونصب تجهيزات فلزيماشين سازي پارس1375-1376

دسته بندی: ---
بازدیدها: 843 نظرات: 0 نویسنده: مدیر