تصاویر پروژه های اجرا شده

احداث5 بلوک 3 طبقه مسکونی مسکن مهر

یکان سازه آریا

مجتمع مسکونی مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

یکان سازه آریا

مسکن مهر

شرکت مپسا-شهر جدید پرند

سایر پروژه ها

شرکت یکان سازه آریا پروژه های متفاوتی از حمله ساختمان های اداری، نگهبانی خدماتی و گردشگری زا در نقاط مختلف کشور اجرا نموده است