تصاویر پروژه های اجرا شده

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

یکان سازه آریا

دو واحد ویلای دو طبقه شخصی ساز

مهندس گیو - نمک آبرود

سایر پروژه ها

شرکت یکان سازه آریا پروژه های متفاوتی از جمله ساختمان های اداری، نگهبانی خدماتی و گردشگری را در نقاط مختلف کشور اجرا نموده است