تصاویر پروژه های اجرا شده

مجتمع خدمات رفاهی

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

یکان سازه آریا

مجتمع خدمات رفاهی

اداره کل راه و ترابری استان زنجان

سایر پروژه ها

شرکت یکان سازه آریا پروژه های متفاوتی از حمله ساختمان های اداری، نگهبانی خدماتی و گردشگری زا در نقاط مختلف کشور اجرا نموده است