تصاویر پروژه های اجرا شده

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

یکان سازه آریا

ساختمان سالن انتظار فرودگاه جزیره خارگ

شرکت پایانه های نفتی ایران جزیره خارگ

سایر پروژه ها

شرکت یکان سازه آریا پروژه های متفاوتی از جمله ساختمان های اداری، نگهبانی خدماتی و گردشگری را در نقاط مختلف کشور اجرا نموده است